Handpainted tavern table

Elizaveta loseva tavern assets

Maya/Photoshop
~4k tris